Barcelona Cultura

El projecte SWICH BCN o la importància de l'objecte

Projecte Swich

CAT

Quin paper tenen els objectes, en la seva dimensió física, dins dels museus actuals? Sembla absurd preguntar-s'ho, però la qüestió pren importància si ens aturem per un moment a pensar en el món actual i en el paper que hi juga la digitalització. Aquest és un dels assumptes dels quals es preocupa, precisament, el projecte europeu Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH), en el qual participa el Museu Etnològic de Barcelona amb activitats com ara el taller Encara necessitem objectes?

El projecte SWICH, finançat pel programa Creative Europe, inclou conferències, tallers, residències i formats d'exposició cooperativa, tot per tal d'interrogar-se sobre el paper dels museus etnogràfics en una societat europea cada cop més diferenciada. Entre d'altres temes, el projecte s'interroga sobre el concepte de pertinència en relació amb els ciutadans d'uns països on cada cop té més pes la immigració i sobre com reflectir les diàspores de comunitats diverses. El projecte SWICH investiga també com contactar amb nous públics i analitza la manera com la creixent digitalització canvia el funcionament dels museus etnogràfics actuals.

I és que, especialment per a les generacions més joves, els nous mitjans digitals tenen un paper cada dia creixent. També per als museus etnogràfics europeus, on s'explora, mitjançant projectes com SWICH, de quina manera les noves tecnologies ens ajudaran a revolucionar la manera com els visitants entenen i experimenten els objectes que troben en un museu etnològic.

I és que la digitalització, lluny de ser enemiga de la tasca d'un museu d'aquestes característiques, pot ser un molt bon aliat que faciliti la interacció i participació dels visitants amb els objectes exposats. Aquest Digiscape, o nou paisatge digital, és una eina que condiciona des d'ara la manera com els museus es relacionen amb els seus visitants i les activitats que ofereixen.

On ens porta la trobada entre els objectes convencionals d'un museu etnogràfic i les tecnologies digitals? Com aconsegueix el Digiscape modificar la manera com tractem i estudiem els objectes? Quins són els límits del Digiscape? Tot ho analitza un projecte europeu que, a Barcelona, pren la forma de tallers com aquest Encara necessitem objectes?, que es pregunta com afectarà el nou món digital a la presència i tractament dels objectes materials en els museus.

ESP

El proyecto SWICH BCN o la importancia del objeto

¿Qué papel desempeñan los objetos, en su dimensión física, dentro de los museos actuales? Parece absurdo preguntárselo, pero la cuestión adquiere importancia si nos paramos por un momento a pensar en el mundo actual y en el papel que juega la digitalización. Este es uno de los asuntos de los que se preocupa, precisamente, el proyecto europeo Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH), en el cual participa el Museu Etnològic de Barcelona con actividades como por ejemplo el taller ¿Aún necesitamos objetos?

El proyecto SWICH, financiado por el programa Creative Europe, incluye conferencias, talleres, residencias y formatos de exposición cooperativa, todo para interrogarse sobre el papel de los museos etnográficos en una sociedad europea cada vez más diferenciada. Entre otros temas, el proyecto se interroga sobre el concepto de pertenencia en relación con los ciudadanos de unos países en los que cada vez tiene más peso la inmigración y sobre cómo reflejar las diásporas de comunidades diversas. El proyecto SWICH investiga también de qué manera contactar con nuevos públicos y analiza la forma en qué la creciente digitalización cambia el funcionamiento de los museos etnográficos actuales.

Y es que, especialmente para las generaciones más jóvenes, los nuevos medios digitales tienen un papel cada día creciente. También para los museos etnográficos europeos, donde se explora, mediante proyectos como SWICH, de qué manera las nuevas tecnologías nos ayudarán a revolucionar la forma en qué los visitantes entienden y experimentan los objetos que encuentran en un museo etnológico.

Y es que la digitalización, lejos de ser enemiga de la tarea de un museo de estas características, puede ser un muy buen aliado que facilite la interacción y participación de los visitantes con los objetos expuestos. Este Digiscape, o nuevo paisaje digital, es una herramienta que condiciona desde ahora la manera en qué los museos se relacionan con sus visitantes y las actividades que ofrecen.

¿A donde nos lleva el encuentro entre los objetos convencionales de un museo etnográfico y las tecnologías digitales? ¿Cómo logra el Digiscape modificar la manera como tratamos y estudiamos los objetos? ¿Cuáles son los límites del Digiscape? Todo lo analiza un proyecto europeo que, en Barcelona, adopta la forma de talleres como este ¿Aún necesitamos objetos?, que se pregunta de qué manera afectará el nuevo mundo digital a la presencia y tratamiento de los objetos materiales en los museos.